Regulamin

I. ORGANIZACJA I SZKOLENIA

1. Organizatorem szkoleń jest Molly Lac Michał Szewczyk, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź NIP: 6292108143.

2. Organizator szkolenia posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 10/00154/2021.

3. Szkolenia realizowane są według programu umieszczonych w ofercie szkolenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

5. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi poza udziałem w szkoleniu: autorskie materiały szkoleniowe w formie wydrukowanego i oprawionego skryptu, imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz wsparcie trenera również po zakończonym szkoleniu (możliwość kontaktu telefonicznego lub e-mailowego).

6. Organizator nie zapewnia w ramach szkolenia (o ile oferta nie stawi inaczej): pełnego wyżywienia jedynie poczęstunek, transportu oraz usług noclegowych.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji usługi szkoleniowej w formie: spersonalizowanej ankiety, ankiet anonimowych, wywiadów po zakończonym szkoleniu lub telefonicznego badania satysfakcji.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI W SZKOLENIACH OTWARTYCH

1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej firmy alleakademia.com, działań marketingowo – promocyjnych oraz poprzez telemarketing.

2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu opłacenie biletu wstępu poprzez stronę alleakademia.com lub dokonując wpłaty na poniższe dane:
Mollylac Michał Szewczyk
17 1020 3378 0000 1502 0281 8003
z dopiskiem:
imię i nazwisko, numer telefonu
nazwa kursu i data

3. Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje mailowo lub telefonicznie najpóźniej na dzień przed szkoleniem, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.

4. Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu możliwa jest na 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia za pośrednictwem kontaktu mailowego akademia@mollylac.com. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Zamawiającego od poniesienia kosztów szkolenia.

5. Terminem rezygnacji jest data wpływu stosownej pisemnej informacji i potwierdzenia jej otrzymania przez Organizatora.

6. W każdym momencie Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia na 1 dzień przed planowanym dniem szkolenia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych (np. niezdolność do pracy osoby prowadzącej szkolenie, wypadek komunikacyjny) dokonać zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

9. Organizator może odwołać szkolenie poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

10. W przypadku odwołania szkolenia przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez jakichkolwiek potrąceń, nie przysługują natomiast z tego powodu żadne odsetki.

11. Każdy Uczestnik szkoleń otwartych, zamkniętych, oraz wyjazdowych zobowiązuje się do złożenia „Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19”.

III. OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Aktualne ceny szkoleń i kursów znajdują się na stronie alleakademia.com.

2. Płatność za szkolenie należy dokonać najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym szkoleniem.

3. Faktura za szkolenie wysyłana jest formacie pdf na adres e-mail uczestnika, chyba że zamówienie stanowi inaczej. Potwierdzeniem odbioru faktury w wersji papierowej, oraz certyfikatu jest podpis uczestnika na liście obecności.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem danych jest przedsiębiorca: Molly Lac Michał Szewczyk z siedzibą: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, NIP: 6292108143.

2. Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu (wypełnienie karty zgłoszeniowej, zgłoszenia „online”), oraz rejestracje na stronie alleakademia.com wyrażają zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych oraz teleadresowych przez Organizatora na potrzeby działań marketingowych, oraz innych działań związanych z realizacją oferowanych usług, oraz produktów.

3. Administrator oświadcza, że zbierane dane są tylko w zakresie niezbędnym do zakładanych działań.

4. Gromadzone dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, politykę prywatności i retencji danych znajdują się w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie głównej, oraz w siedzibie przedsiębiorcy.

V. REKLAMACJE

1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do AlleAkademia najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

2. Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od daty otrzymania i w tym terminie udzielić pisemnych wyjaśnień.

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki, nieprawidłowości w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych.

VII. DODATKOWE POSTANOWIENIA DOT. SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH (WEBINARIUM)

1. Organizator oświadcza, że cała treść szkolenia dostępna po zalogowaniu do platformy jest przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, dalszego przekazywania treści, oraz danych do logowania bez zgody właściciela praw autorskich.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za wszelkie problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika które uniemożliwią całkowicie, lub częściowo oglądanie transmisji szkolenia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, wymagają formy pisemnej. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Łódź, 13.03.2022 rok.